Biogramy autorek

Barbara Czopek-Kopciuch

prof. dr hab.; językoznawczyni. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponad 40 lat, aż do 2020 r. pracowała w IJP PAN w Krakowie. Do 2019 r. kierowała Pracownią Onomastyki. Jej zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół onomastyki historycznej i współczesnej. Badała procesy kształtowania się nazw własnych różnych kategorii, zwłaszcza nazw miejscowych i osobowych, ich funkcjonowanie w komunikacji społecznej oraz kontakty językowe (przede wszystkim niemiecko-polskie) widoczne w nazwach własnych. Autorka i współautorka 20 słowników i monografii, m.in.: Nazwiska polskie w Zagłębiu Ruhry i Adaptacje niemieckich nazw miejscowych w języku polskim oraz około 50 artykułów naukowych. Redaktorka wielotomowego słownika Nazwy miejscowe Polski. Historia, pochodzenie, zmiany oraz Lexicon den Familiennamen polnischer Herkunft im Ruhrgebiet. Wieloletnia redaktorka naczelna czasopisma Onomastica, w latach 2008-2016 przewodnicząca Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, członkini wielu krajowych i międzynarodowych gremiów językoznawczych. Zmarła 7 lipca 2020 r. w Krakowie.

Inicjatorka i pomysłodawczyni Internetowego słownika nazwisk w Polsce. Do końca swojego życia, walcząc z chorobą i cierpieniem, brała twórczy udział w jego powstawaniu.

Halszka Górny

dr hab., prof. IJP PAN; językoznawczyni. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracuje w IJP PAN w Krakowie, w Pracowni Onomastyki. Przewodnicząca Rady Naukowej IJP PAN. Jej zainteresowania naukowe to: onomastyka polska (uzualna, literacka), metodologia badań onomastycznych, leksykografia onomastyczna, historyczne i współczesne procesy kształtowania się nazw własnych, zwłaszcza osobowych, związki pomiędzy nazewnictwem a kulturą. Członkini redakcji czasopisma Onomastica. Autorka dwóch monografii: Nazwiska mieszkańców wybranych miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świetle interferencji etniczno-językowej (XV–XIX w.) i Nazwy własne w piśmiennictwie pamiętnikarskim XIX wieku. Perspektywa funkcjonalno-tekstologiczna oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Współautorka i współredaktorka słownika Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku.

Małgorzata Magda-Czekaj

dr hab., prof. IJP PAN; językoznawczyni. Absolwentka Uniwersytet Opolskiego. Pracuje w IJP PAN w Krakowie, w Pracowni Onomastyki. Zajmuje się onomastyką historyczną i współczesną, zwłaszcza funkcjonowaniem nazw własnych w powiązaniu ze zjawiskami kulturowymi, społecznymi i obyczajowymi. Autorka wielu artykułów oraz dwóch monografii: Historyczne nazwiska ludności Olesna na Śląsku Opolskim i Wybrane typy słowotwórcze nazwisk (-icz, -owicz, -ewicz i z podstawowym -k-) okresu średniopolskiego na tle historyczno-społecznym. Współautorka słownika Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku.

Elena Palinciuc-Dudek

dr; językoznawczyni, logopedka. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Do 2019 r. pracowała w IJP PAN w Krakowie, w Pracowni Onomastyki. Obecnie prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej w Centrum Metody Krakowskiej. Autorka monografii Nazwiska i imiona Polaków z Kiszyniowa i okolicy w XIX i XX wieku oraz artykułów z zakresu onomastyki i dwujęzyczności. Współautorka słownika Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku.

Katarzyna Skowronek

prof. dr hab.; językoznawczyni, kulturoznawczyni. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Katedrze Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie i w Pracowni Onomastyki IJP PAN w Krakowie. Specjalizuje się w onomastyce, tekstologii, analizie dyskursu i socjolingwistyce. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę nazw własnych we współczesnej kulturze, także zagadnienia języka religijnego, kultury popularnej. Redaktorka naczelna czasopisma Socjolingwistyka. Autorka i współautorka monografii, m.in.: Reklama. Studium pragmalingwistyczneMedia i nazwy. Z zagadnień onomastyki medialnej (z M. Rutkowskim); Kultura konsumpcji – kultura terapii. Studia językoznawczeOnomastyczna analiza dyskursu (z M. Rutkowskim) oraz wielu artykułów naukowych. Współautorka i współredaktorka słownika Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku.

Elżbieta Supranowicz

dr; językoznawczyni. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1966 r. członkini Pracowni Onomastycznej PAN (od 1975 działającej w ramach IJP PAN). Od 2004 r. pracowniczka emerytowana. Autorka monografii Nazwy ulic Krakowa. Współautorka wielotomowych leksykonów onomastycznych: Słownika staropolskich nazw osobowych, Słownika etymologiczno-motywacyjnego staropolskich nazw osobowych (współautorka cz. 3 i autorka cz. 4) i Antroponimii Polski od XVI do końca XVIII wieku.